گروه های آموزشی ناحیه یک کرج

تفاوت اگزیستانسیالیسم با اصالت وجود به معنای اسلامی

اساس فلسفه اگزیستانسیالیسم در نیمه نخست سده بیستم پدید آمد بر این باور استوار است که هستی موجودات دو جنبه داردذات یا ماهیت و وجود. انسان تا وقتی با رفتار و عملکرد خود به ماهیتی فردی یا وجود مشخص دست نیافتهفقط دارای ماهیتی کلی یا ذات است.در این صورت تنها در مرحله موجودی که در امور انتزاعی و کلی با سایر هم جنسان خود مشترک است باقی میمانداما وقتی این موجود به سبب خودآگاهی بر ماهیت خود تاثیر مینهدو وجهه ای مشخص و معین پیدا می کند به مرحله وجود میرسد.پرسش اساسیفلسفه اگزیستانسیالیسم آن است که کدام یک از این دو جنبه بر دیگری مقدم است:ماهیت یا وجود؟

پاسخی که فلسفه تا سده ۱۹ به این پرسش میداد بر تقدم ماهیت تاکید داشتهاما فلسفه اگزیستانسیالیسم معتقد به تقدم وجود بر ماهیت است.یعنی طبیعت واقعی هر کس پیش از آنکه او بوجود بیاید وجود نداشته استو این وجود اوست که در جریان کارهایی که انجام میدهد ماهیت او را نشان می دهد.

اگزیستانسیالیسم نقطه مقابل مقابل جبرگرایی و بر اساس آزادی انسان شکل گرفته استدر اگزیستانسیالیسم که سارتر مشهورترین معرف آن است این انسان است که در موقعیتهاو درد و راهی های زندگیش تصمیم می گیردکه چه راهی را انتخاب کنداو دراین انتخاب آزاد است و نباید از سنتها و رسوم پیروی کند

واژه اگزیستانس به معنی زندگی فردوحیات فردو در نهیت وجود فرد نه به معنای گسترده آنکه وجود همه چیز را فرا گیرد.در فرهنگ اروپا یی اگزیستانس اشاره به اصالت زندگی داردکه در مقابل فلسفه های قرن ۱۸و۱۹ اروپا که سرو کاری با زندگی نداشته به وجود آمده است آنان فقط به وجود انسان نظر دارند نه  هستی کل و کل جهان هستی

اگزیستانسیالیسم وجود را بر هاهیت مقدم میداند اما مقصود آنها از وجود همان هستی عامیانه و عرفی که همه کس آن را بر زبان میآورد و مقصود آنها از ماهیت همان ماهیت فلسفی نیست بلکه مقصودشان شخصیت انسان است

وجود در فلسفه اسلامی یک مفهوم ذهنی صرف نیست بله عینیت دارد و تمام اشیا و موجودات خارجی را در بر میگیرد فلسفه اسلامی اعم از مشایی .و اشراقی و صدرایی برای وجود  مصداق عینی قایل هستندیعنی معتقد به حقیقتی مطلق در خارج از ذهن انسان هستند.

فلاسفه اسلامی وجود را بدیهی و آن را مقدم بر ماهیت می دانند

+ نوشته شده در  شنبه سی ام دی 1391ساعت 11:5  توسط گروه فلسفه و منطق  | 

نمونه سوالات درس سوم تاریخ معاصر

پرسش های تشریحی:

 طراح: سرکار خانم ملکی دبیر محترم دبیرستان شاهد کلانتری

1-کدام قسمت های سرزمین ایران در دوره ی قاجار توسط روس ها جدا شد؟

2-کدام بخش های سرزمین ایران در دوره ی قاجار توسط انگلیسی ها جدا شد؟

3-چرا ایران مورد توجه استعمارگران قرار گرفت؟

4-چه مسائلی زمینه ی سلطه ی بیگانگان بر مملکت ایران را در دوره ی قاجار فراهم کرد؟

5-روش انتصاب حاکمان ایالت ها در دوره ی قاجار چگونه بود؟

6-گسترش فعالیت علمای دینی در دوره ی ناصرالدین شاه چه نتایجی  داشت؟

7-اساس نهضت مشروطه برچه اصولی بود؟

8-چه مسائلی احساسات ملی مردم ایران را در دوره ی قاجار جریحه دار کرد؟

9-زمینه های ورود تفکر مشروطه خواهی به ایران ،به چه شکل هایی فراهم شد؟

10-ویژگی بارز نویسندگان عصر قاجار چیست؟

پرسش های کوتاه پاسخ:

1-بارزترین نتیجه ی ضعف و فساد حکومت قاجار چه بود؟

2-کدام نهادهای مشروطه قرار بود قدرت پادشاه را محدود وقوانین اسلامی را اجرا کنند؟

3-روزنامه های داخلی به چنددسته تقسیم می شدند؟ نام ببرید.

4-اولین روزنامه چه نام داشت و توسط چه کسی منتشر شد؟

5-اولین نشانه های اندیشه های نوین در کدام دسته از آثار عصر قاجار مشاهده می شود؟

6-در کدام سفرنامه اوضاع نابسامان کشور به زبان ساده بیان شده است؟

جاهای خالی را با کلمات درست پرکنید!

1-ناصرالدین شاه و ................قرض هایی از روس وانگلیس دریافت کردند

2-حکومت قاجار بربنیاد..............................متکی بود

3-حاکمان ایالت ها ازمیان................................انتخاب می شدند

4-گسترش فعالیت علمای دینی در زمان...............................موجب برقراری ارتباط منظم روحانیون با مردم شد.

5-اولین ثمره ی فعالیت علمای دینی در دوره ی قاجار پیروزی در ................................بود

6-اولین نشانه های اندیشه های نوین در.............................عصرقاجار مشاهده می شود.

مشخص کنید کدام مورد درست و کدام نادرست است

1- "وقایع دارالخلافه" از روزنامه های فارسی زبان خارج از کشور بود.

2-مراجعی همچون آیت الله محمد کاظم خراسانی وشیخ عبدالله مازندرانی نهضت عظیم روحانیون رادرنجف اشرف رهبری می کردند.

3-همزمان با حکومت قاجار درکشورهایی چون مصروروسیه و چین حکومت مشروطه  برقرار شده بود.

4- شرف وشرافت از معروف ترین روزنامه های غیر دولتی چاپ ایران بودند

پرسش های چهار گزینه ای

1-اولین روزنامه ی ایران چه نام دارد؟

الف کاغذ اخبار           ب وقایع اتفاقیه                   ج تربیت               د- شرف

2- کدام شاهان قاجار از روس و انگلیس وام دریافت کردند؟

الف) ناصرالدین شاه ومحمد علی شاه                   ب ) مظفرالدین شاه و محمد شاه

ج ) ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه                  د ) مظفرالدین شاه و محمد علی شاه

3-در کدام اثر عصر قاجار از ویژگی مثبت تمدن غرب سخن رفته است؟

الف ) سفرنامه میرزا صالح                          ب) روزنامه عروة الوثقی    

ج)سیاحت نامه ابراهیم بیگ                         د) روزنامه وقایع اتفاقیه

4-چه کسانی نهضت مشروطه طلبی مردم ایران را با اندیشه های وارداتی وغربی آمیختند؟

الف ) درباریان        ب) روشنفکران        ج ) روحانیون           د) بازرگانان

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1391ساعت 10:33  توسط گروه تاریخ  | 

سوالات جامعه شناسی یک


                                                       فصل اول :درس اول :

1-    كنش انساني چيست ؟( فهم) 2-    فرق فعاليت انسانها با فعاليت موجودات ديگر چيست ؟ ( فهم) 3-    انواع كنشهاي انساني كدامند ؟( دانش ) 4-    براي هريك از انواع كنشهاي انساني مثال ذكر كنيد ( كاربرد) 5-    مهمترين ويژگي هاي كنش هاي انساني را نام ببريد( دانش) 6-    منظور از آگاهانه بودن كنشهاي انساني چيست؟( فهم ) 7-    منظور از ارادي بودن كنش انساني چيست ؟( فهم) 8-    منظور از هدفدار بودن كنش انساني چيست ؟( فهم) 9-    منظور معنادار بودن كنش انساني چيست ؟( فهم) 10- چرا مي گوييم سخن گفتن كنش انساني است؟ استدلال شما چيست ؟ ( تركيب) 11- نوع كنش هاي انساني زير را مشخص كنيد  الف- تنفس ب- احوال پرسي ج- رويايي شدن   د– پرخاشگري  ه-   توپ پاس دادن ( كاربرد) 12- انواع پيامد هاي كنش انساني را نام ببريد .( دانش ) 13- پيامد هاي ارادي و غير ارادي را در عبارت زير مشخص كنيد ؟ ( كاربرد) 14- «دانش آموزي كتاب درسي خود را مطالعه مي كند  مطالب را ياد مي گيرد ، قدرت تحليل اش رشد مي كند  در آزمون معلم نمره ي بالاتر كلاس را كسب مي كند و دانش آموز ممتاز كلاس شناخته مي شود . » 15- منظور از قطعي بودن پيامد هاي طبيعي و احتمالي بودن پيامد هاي ارادي چيست ؟ ( فهم)

 درس دوم :

1-    تفاوت علوم در چيست ؟( دانش) 2-    علوم انساني را تعريف كنيد ( فهم) 3-    چرا علم پزشكي جزو علوم انساني نيست؟( تحليل) 4-    تفاوت علوم انساني و علوم طبيعي چيست؟ ( فهم) 5-    موضوع علوم طبيعي با فلسفه چه فرقي دارد؟ ( فهم) 6-    موضوع علوم انساني با فلسفه چه فرقي دارد؟ ( فهم) 7-    قانون عليت به چه معنا است ؟ (فهم) 8-    آيا فلسفه جزو علوم طبيعي است يا انساني چرا؟ ( تحليل)

 درس سوم

1-    خانواده ها ، رشته های علمی را با چه معیاری مقایسه می کنند ؟ ( دانش) 2-    چه عاملی تعیین می کند و چگونه تغییر می یابد ؟ ( دانش) 3-    رشته های علمی را برچه اساسی رتبه بندی می کنند ؟ ( دانش) 4-    موضوع مورد بحث علوم طبیعی چیست ؟ ( دانش) 5-    علوم طبیعی ، چه فایده هایی دارد ؟ ( دانش) 6-    چرا به علوم طبیعی ، علوم ابزاری نیز گفته می شود ؟ ( فهم) 7-    علوم انسانی چه فایده هایی دارد ؟ ( دانش) 8-    چرا به علوم انسانی ، علوم تفهمی و علوم انتقادی نیز گفته می شود ؟ ( فهم) 9-    باتوجه به فايده هاي متفاوت علوم طبيعي و انساني ، علوم انسانی ، چه اهمیت و برتری بر علوم طبیعی دارند ؟  ( ارزشيابي)

درس چهارم :

1-    چهار نمونه كنش اجتماعي نام ببريد .( كاربرد) 2-    کنش اجتماعی را تعریف کنید ( فهم). 3-    كنش اجتماعي نوعي از كنش     ............ است ؟ ( دانش) 4-    چهار نمونه از پديده هاي اجتماعي نام ببريد . ( كاربرد) 5-    هنجار اجتماعي چيست؟ ( فهم) 6-    ارزشهاي اجتماعي چيست؟( فهم) 7-    عامل اصلی شکل گیری هنجارها و تحقق ارزش ها چيست ؟( دانش) 8-    چگونه هنجار ها و ارزشها پديده ي جامعه پذيري و كنترل اجتماعي را ايجاد مي كنند ؟ ( فهم) 9-    چگونه هنجارها و ارزشها نظام اجتماعي خرد و كلان را بوجود مي آورند ؟( فهم) 10- مناسبات بين پديده هاي اجتماعي با يكديگر چگونه است ؟ ( تركيب) 11- نظام اجتماعی کلان ، چه موقع دارای انسجام ، و چه موقع دستخوش تغییر خواهد شد ؟ ( فهم)

 درس پنجم :

1-    پديده هاي اجتماعي نتيجه و پيامد  ........... است . ( دانش) 2-    علوم اجتماعی را تعریف کنید.( دانش) 3-    موضوع علوم اجتماعی چیست ؟ ( دانش) 4-    چرا علوم اجتماعي بخشي از علوم انساني محسوب مي شود ؟( فهم) 5-    علوم اجتماعی چه فایده هایی دارد ؟ ( ارزشيابي) 6-    چرا قدرت پيش بيني علوم اجتماعي از پيچيدگي بيشتري نسبت به علوم طبيعي برخوردار است ؟ ( ارزشيابي) 7-    چهار نونه از رشته هاي علوم اجتماعي نام ببريد؟( دانش) 8-    اقتصاد چگونه علمي است ؟ ( فهم) 9-    علم حقوق را تعريف كنيد. ( فهم) 10- سياست چگونه علمي است ؟( فهم) 11- تاريخ ، باستان شناسي ، مردم شناسي چه موضوعاتي را بررسي مي كند ؟( فهم) 12- چهار مورد از شاخه هاي فرعي جامعه شناسي را نام ببريد.( دانش) 13- برخلاف  ...........  ، جامعه شناسي بيشتر به مطالعه جوامع معاصر و مدرن مي پردازد. ( دانش) 14- منظور از جامعه شناسی خرد و کلان چیست ؟( فهم) 15- جامعه شناسي مي تواند ..................... را در سطوح خرد و كلان بررسي كند .(دانش) 

درس ششم :

1-    اثباتگرايي يا پوزيتويسم چيست ؟ 2-    بنیان گذار جامعه شناسی پوزیتویستي كيست ؟ ( دانش ) 3-    موضوع جامعه شناسی پوزیتویستي چه بود و چه اشكالي داشت؟ ( درک ) 4-    جامعه شناسی پوزیتویستی از چه روشی استفاده مي كرد و چه نوع معارفي را غير علمي معرفي مي كرد ؟ ( درک ) 5-    هدف جامعه شناسی پوزیتویستی چه بود چرا ؟( تحلیل ) 6-    بنیانگذاران جامعه شناسی تفهمی چه کسانی بودند؟ ( دانش ) 7-    به نظر وبر موضوع جامعه شناسی چیست ؟ ( دانش ) 8-    چرا جامعه شناسي وبر را جامعه شناسي تفهمي مي نامند؟ ( فهم) 9-    ماکس وبر در روش خود ، به چه نکاتی توجه داشت ؟ (فهم ) 10- نظر وبر درباره داوري هاي ارزشي جامعه شناسي علمي چه بود ؟ ( فهم) 11- هدف جامعه شناس تفهمی چه بود ؟ ( تحلیل ) 12- موضوع مورد بحث درجامعه شناسی انتقادی چه بود ؟( درک ) 13- روش جامعه شناسی انتقادی چيست ؟ ( درک ) 14- چرا جامعه شناسي انتقادي داوري هاي ارزشي را جزء علوم اجتماعي مي داند؟ ( تحليل) 15- هدف جامعه شناسی انتقادی را توضيح دهيد ؟ ( فهم) 16- چرا از ديدگاه جامعه شناسي انتقادي ، جامعه شناسي پوزيتويستي و تفهمي ديدگاههاي محافظه كارانه اند ؟ (تحليل)

درس هفتم :

1-    انديشمندان قبل از قرن نوزدهم از علوم را به چند دسته كلان تقسم مي كردند؟ ( دانش ) 2-    منظور از فلسفه يا علوم نظری و فلسفه يا علوم عملی چيست ؟ ( درک ) 3-    به نظر متفكران و فلاسفه علوم نظری از شامل چه بخش هایی بود ؟ ( درك) 4-    انديشمندان يونان و مسلمان علوم عملی را به سه بخش تقسيم مي كردند آنها را نام ببريد ؟ ( دانش ) 5-    چه تفاوتي بين جامعه شناسي انتقادي و متفكران عقل گرا وجود دارد؟ ( تحليل) 6-    فرق عقل نظری با عقل عملي چيست ؟ ( تحلیل ) 7-    چرا فارابی علم اجتماعی را ، علم تدبیر مدن می نامند ؟ ( درک ) 8-    فرق موضوع بحث علوم عملي با علوم نظري چيست؟ ( فهم) 9-    كدام فيلسوف معاصر جهان اسلام درباره عقل نظري و عملي كاوش هايي انجام داده است ؟ ( دانش) 10- نظرعلامه طباطبایی در باره ی عقل عملی چيست ؟ ( درک ) 11- منظور علامه طباطبايي از اعتباریات چیست ؟ ( درک ) 12- چهار نونه پديده اعتباري نام ببريد؟ ( دانش) 13- پديده هاي اعتباري چه ویژگی هایی دارند ؟ ( فهم )

فصل دوم :درس هشتم:

1.   موجودات زنده ( اندام واره ) چه ویژگی هایی دارند ؟ ( تجزیه ) 2.        جهان اجتماعی با موجودات زنده چه شباهت و چه تفاوت هایی دارد ؟ ( تحلیل ) 3.        جهان اجتماعي از چه جهاتي شبيه يك بازي گروهي است ؟ ( تحليل) 4.        جهان اجتماعي چگونه حقيقتي است ؟ ( فهم) 5.        فرهنگ چیست ؟ ( فهم ) 6.        فرهنگ چگونه انتقال مي يابد ؟ ( فهم) 7.  جهان اجتماعی چه موقع دگرگون مي شودو چه موقع تداوم می یابد ؟ ( تحلیل )

 درس نهم :

1.   دانشمندان جهان اجتماعی را بر چه اساسی تقسیم بندی می کنند ؟ آنها را نام ببريد( دانش ) 2.        تقسيم بندي جهان اجتماعی براساس نظام اجتماعی شرح دهيد ؟ ( تحليل ) 3.        تقسيم بندي جهان اجتماعی براساس اندازه و دامنه را شرح دهيد ؟ ( تحليل ) 4.        تقسیم جهان اجتماعی براساس ذهنی و عینی بودن را تحليل كنيد؟ ( تحليل ) 5.        پديده هايي چون جشن ازدواج – كلاس – توسعه اجتماعي – ساخت و ساز مسكن را برمبناي اندازه  و دامنه و ذهني و عيني بودن آنها مشخص كنيد ( كاربرد)  6.        منظور از لایه های سطحی و عمیق جهان اجتماعی چیست ؟ ( فهم ) 7.  «از جاي برخاستن » چه معنا هايي دارد ؟ ( فهم) 8.        نماد چیست و در چه موردي بكار مي رود ؟ ( فهم) 9.        كداميك به لايه هاي سطحي و كداميك به لايه هاي عميق جهان اجتماعي مربوط است : هنجار – نماد – عقايد   ( كاربرد) 10.     عمیق ترین پدیده ها ی اجتماعی چیست ؟ ( فهم ) 

درس دهم :

1.        جهان هاي اجتماعي شكل واحدي دارند يا متنوع هستند توضيح دهيد  ؟ ( فهم ) 2.        چرا انسانها در جهان هاي مختلفي زندگي مي كنند ؟ ( فهم) 3.        چه عواملي در پيدايش جهان هاي مختلف موثراند ؟ ( دانش ) 4.  آيا هر نوع تغيير در زندگي اجتماعي به منزله تغيير نوع جهان اجتماعي است ؟ توضيح دهيد ؟ ( فهم ) 5.    تغيير در چه لايه هايي يك جهان اجتماعي را به جهان اجتماعي ديگر تبديل مي كند ؟ ( فهم ) 6.        چرا زبان و نژاد را نمي توان از عناصر بنيادين جهان اسلام دانست ؟ ( فهم) 7.        معاني محوري اسلام و جهان جاهليت قبل از اسلام چه بود ؟ ( فهم) 8.        عميق ترين لايه ي اعتقادي جهان اسلام چيست ؟ ( دانش) 9.        نتايج عمده توحيد و يكتا پرستي چه بوده است؟ ( تجزيه)

 درس یازدهم :

1.        جهان اجتماعي و پيامدها و الزامهاي آن چگونه پديد مي آيد ؟ ( فهم) 2.        ساختن جهان اجتماعي جديد نيازمند چيست؟ ( دانش) 3.        انسانها در برابر الزامهاي جهان اجتماعي چگونه كنشگري هستند ؟ ( فهم) 4.        پيامد هاي الزامي جهان اجتماعي تاچه زماني باقي است وچگونه الزامهاي جهان جديد شكل مي گيرد؟ ( فهم) 5.        از پيامد هاي الزامي جهان اجتماعي ايجاد فرصتها و محدوديت ها است منظور از آن يعني چه ؟ ( فهم) 6.        جهان هاي اجتماعي مختلف را بر چه اساسي مي توان داوري كرد؟ ( دانش) 7.        تاثير فرصتها و محدوديتهاي جهان هاي مختلف اجتماعي بر ابعاد معنوي و دنيوي انسان را توضيح دهيد . ( فهم) 8.        منظور از جهان متجدد چیست ؟ ( فهم ) 9.        جهان متجدد از نظر ماکس وبر چه ویژگی هایی دارد ؟ نام ببريد( دانش ) 10.     منظور از افسون زدایی جهان متجدد چیست ؟ (فهم ) 11.     منظور از عقلانیت ابزاري چیست ؟ ( فهم ) 12.     منظور از عقلانیت ذاتی چیست ؟ ( فهم ) 13.     منظور وبر از قفس آهنين  چیست ؟ ( فهم ) 14.     هريك از موارد زير به كدام ويژگي هاي جهان متجدد مربوط است ؟ زندگي ديوان سالارانه ،  ساختن كاخ هاي و اسثتسمار انسانهاي ديگر ، نفي تقدس اماكن مذهبي، رسيدن به حداكثر سود ، گسترش علوم تجربي ( كاربرد)

 درس دوازدهم :

1.     ديدگاه اندام وارگي به جهان هاي اجتماعي را توضيح دهيد . ( فهم) 2.     از ديدگاه دوركيم حركت طولي جوامع به چند مقطع تقسيم مي شود ( دانش) 3.     تفاوت جوامع مکانیکی وجوامع ارگانیکی چیست ؟ ( تحليل ) 4.     تفسير انديشمندان اجتماعي از وجود جهان های اجتماعی در عرض هم چگونه است ؟ ( تحليل ) 5.     براساس نوع فرهنگ و اعتقادات ، جهان های اجتماعی ، به چند دسته تقسیم می شوند ؟ ( دانش ) 6.     منظور از فرهنگ سکولار چیست ؟( فهم ) 7.     فرهنگ معنوی چه دیدی نسبت به جهان دارد ؟( تحلیل ) 8.     بر فرهنگ سكولار چه انتقاداتي وارد است ؟ ( ارزشيابي) 9.     فرهنگ معنوي چه برتري هايي دارد ؟ ( ارزشيابي) 10.  كدام جوامع هويت سكولار و دنيوي دارد ؟ ( دانش ) 11.  جامعه ي مقدس و معني به چند صورت قابل تقسيم است ؟ نام ببريد ( دانش) 12.  جامعه مقدس و معنوی به چند صورت تقسیم می شود ؟ ( تجزیه ) 13.  فرهنگ اساطيري چگونه فرهنگي است ؟ ( فهم) 14.  فرهنگ اساطيري ، حاصل انحراف بشر از فرهنگ توحيدي است ،آيا اين بيان نوعي داوري ارزشي است ؟  استدلال كنيد ( تركيب)  فصل سوم

درس سیزدهم :

1.   باذکر مثال توضیح دهید که چگونه متوجه شناخت عمومی می شویم ؟ ( كاربرد) 2.        منظور از شناخت عمومی چیست ؟وويژگي هاي عمده آن كدامند ( فهم ) 3.        افراد جامعه چه موقع متوجه شناخت عمومي مي شوند مثال بزنيد . ( فهم – كاربرد) 4.        شناخت علمي از جهان اجتماعي چگونه آغاز مي شود ؟ ( دانش) 5.        ویژگی های شناخت علمی را  در مقايسه با شناخت عمومي نام ببريد. ( دانش ) 6.        فرق شناخت علمي با شناخت عمومي را شرح دهيد ( فهم) 7.   اثرات شناخت علمی بر شناخت عمومی را نام ببريد. ( دانش ) 8.        اثرات شناخت عمومی بر شناخت علمی را نام ببريد. ( دانش ) 

درس چهاردهم :

1.   رابطه بين عقايد و پذيرفتن علوم در جوامع چگونه است ؟ ( ارزش داوري ) 2.   مخالفت شناخت عمومی با شناخت علمی ، چه نتایجی را می تواند به دنبال داشته باشد ؟ ( تحلیل ) 3.   فرهنگ های مختلف با شناخت علمی چگونه برخورد می کنند ؟ ( تحليل) 4.        شناخت حسی چه نوع شناختي است و ابزار، منبع و روش آن چيست ؟ ( دانش ) 5.        شناخت عقلي چه نوع شناختي است و ابزار، منبع و روش آن چيست ؟ ( دانش) 6.        منظور از استدلال تجربی و تجریدی چیست ؟( فهم) 7.        ابزار ، منبع و روش شناخت شهودی چیست ؟( دانش) 8.        وحی تشریعی  به چه معنا است ؟ ( فهم) 9.        معنای عام وحی چیست و وحی کننده آن کیست ؟ ( فهم ) 10.     انواع شناخت شهودی را توضیح دهید. (فهم ) 

درس پانزدهم :

1.     در جهان امروز  معرفت به چه معنا است ؟ ( فهم ) 2.          در مورد سابقه معناي محدود كردن علم به علم تجربي توضيح دهيد ( فهم) 3.          دليل فرهنگي فراگيري و گسترش نعريف حسي از علم چيست ؟ ( فهم) 4.          علت تردید فیلسوفان علم در محدود بودن علم به شناخت حسی چیست ؟ ( تحلیل ) 5.          اگوست کنت چه نوع شناخت هايي را غير علمي مي دانست ؟ ( فهم ) 6.          چرا به نظر برخي جامعه شناسی در قرن نوزدهم متولد شده است نه قبل از آن  ؟ ( فهم ) 7.          مشكل حس گرايان  و شناخت تجربي جامعه چيست ؟ ( ارزشيابي) 8.          رویکرد صرفاً حسی و تجربی به علوم اجتماعی ، با چه آسیب هایی مواجه است ؟ ( تحلیل ) 9.          جامعه شناسان انتقادی ، چگونه در صدد رفع كاستي ها و محدودیت های جامعه شناسی تجربی برآمدند ؟ ( تحليل ) 10.       منظور از فهم عرفي يا عقل جمعي چيست ؟ ( فهم) 11.       بر فهم عرفي يا عقل جمعي چه انتقاداتي وارد است ؟ ( ارزشيابي) 

درس شانزدهم :

1.  معناي عام و خاص عقل چيست ؟ ( فهم) 2.        منظور از عقل جزيي و عقل تجربي يا عقل ابزاري چيست ؟ ( فهم) 3.        عقل در معناي خاص چند نوع است نام بريد ( دانش ) 4.        منظور از عقل نظري و عملي چيست ؟ ( فهم) 5.        منظور از علوم اجتماعي عقلي چيست ؟ ( فهم) 6.        علوم اجتماعي عقلي در كدام جوامع مورد توجه بوده است ؟ ( دانش ) 7.        دو نمونه از آثار مربوط به شناخت اجتماعي عقلي نام ببريد . ( دانش ) 8.        در كدام جوامع علوم اجتماعي عقلي نمي تواند وجود داشته باشد ؟ ( ارزشيابي) 9.        توانمندی های علوم اجتماعی با رویکرد عقلی را تحليل كنيد. ( تحليل ) 10.     مهم ترین آسیب رویکرد عقلی به علوم اجتماعی ، چه  موقع رخ مي دهد؟ (فهم ) 11.     بر شناخت اجتماعي هگل چه انتقادي وارد است ؟ ( فهم) 

درس هفدهم :

1.    انسان جهان اساطیری ، هستي را چگونه تفسير مي كند ؟ ( فهم) 2.        كدام يك از ديدگاه هاي زير انحرافي است : نگاه دنيوي – نگاه اساطيري – نگاه معنوي – نگاه توحيدي ( ارزشيابي) 3.        ويژگي هاي نگاه اساطيري به جهان چيست ؟ ( تحليل) 4.        چرا در جهان اساطير عقل تجربي و ابزاري ارزشي ندارد؟ ( تحليل) 5.        مقدس بودن به چه معنا است ؟ ( فهم) 6.        جهان توحیدی چگونه تفسير مي شود ؟ ( فهم ) 7.        چرا در جهان بيني توحيدي جهان عقلاني است ؟ ( فهم) 8.        بزرگترین نشانه ی خداوند در جهان توحیدی چیست ؟ ( دانش ) 9.        سعادت و رستگاري انسان در جهان  بيني توحیدی در چیست ؟ ( فهم ) 10.     شناخت وحیانی  ناظر به چه مسائلي است؟ ( فهم ) 11.     منظور از علم لدني چيست ؟ ( فهم) 12.     رابطه ي شناخت وحیانی با شناخت عقلانی چگونه است ؟ ( تحليل ) 13.     رابطه ی شناخت وحیانی با شناخت حسی چگونه است ؟ ( ارزشیابی ) 14.     ارزيابي انبیا الهی در باره ی انواع شناخت چگونه است ؟ ( فهم ) 

درس هیجدهم :

1.        جهانی که قرآن برای انسان ترسیم می کند چه نوع جهانی است ؟ ( دانش) 2.        چرا از نظر قرآن همه علوم به شناخت آيات الهي مي پردازند و تحصيل علم از برترين عبادتها است ؟ (تحليل) 3.        از منظر قرآن ، ابزارهای شناخت اجتماعی کدامند ؟ ( دانش ) 4.        خداوند چه نوع دانشهايي را در اختيار بشر قرار مي دهد ( ارزشيابي) 5.        ویژگی های كه قرآن از جامعه ی انسانی ترسيم كرده است چهار مورد نام ببريد؟ ( دانش) 6.        منظور از حق محور بودن جامعه توحيدي چيست ؟ ( فهم) 7.        منظور از سنت هاي الهي چيست؟ ( فهم) 8.        از نظر قرآن كريم ويژگي سنتهاي الهي چيست ؟ ( فهم) 9.        سه نمونه از سنتهاي الهي كه در قران بيان شده اند نام ببريد . ( دانش ) 10.     دو نمونه از آثاري كه در باره سنتهاي الهي تاليف شده است نام ببريد . ( دانش )          

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1391ساعت 10:18  توسط گروه اجتماعی  | 

سئوالات درس دوم تاریخ معاصر ایران

 دوران ناصر الدین شاه طراخ خانم :قنادان دبیر محترم دبیرستان رهبر

1.          امیر کبیر در دوره ی صدرات خود چه اصلاحاتی و اقداماتی انجام داد ؟

2.          چرا کشورهای اروپایی در دیگر کشورها نفوذ می کردند ؟

3.          بر اساس قرار دادی که بارویتر بسته شد . چه امتیازی به این شخص داده شد ؟

4.          در داخل و خارج ایران چه مخالفت هایی علیه امتیاز رویتر ایجاد شد ؟

5.          امتیاز توتون و تنباکو با چه  شرایطی به تالبوت واگذار شد ؟  آن را با امتیازی که دولت عثمانی به یک شرکت  خارجی واگذار کرده مقایسه کنید ؟

6.          چه کسی فتوای تحریم توتون را صادر کرد و این فتوا چه نتیجه ای به دنبال داشت ؟

7.          دوران سلطنت ناصر الدین شاه با چند موضوع شناخته می شود ؟آنها را بنویسید؟

8.          در چه شرایطی استعمارگران در دوران سلطنت ناصرالدین شاه امتیازات زیادی کسب کردند ؟

9.          عاملان اصلی واگذاری امتیازات رویتر ولاتاری را نام ببرید ؟

10.        عامل اصلی لغو امتیاز رویتر که بود؟

11.        لغو امتیاز لاتاری چه پیامدی داشت ؟

12.        امتیاز لاتاری را شرح دهید ؟

درستی یا نادرستی سئوالات زیر را مشخص کنید .

1.منع رشوه خواری و برقراری حقوق ثابت برای ماموران دولت از کارهای میرزا حسین خان سپه سالار بود.    درست       نادرست

2.از وقایع دوران ناصر الدین شاه آشنایی تدریجی گروهی از ایرانیان با پیشرفت های اروپاییان بود          درست         نادرست

3.حمایت از استقلال ایران در برابر بیگانگان از وقایع دوران ناصرالدین شاه بود .                                           درست       نادرست

4.تقویت ارتش ملی کشور در زمان امیر کبیر صورت نگرفت .                                                                          درست       نادرست

5.رویتر د رمقابل کسب امتیاز مبلغ دویست هزار لیره برای تامین هزینه سفر ناصرالدین شاه پرداخت کرد .   درست       نادرست

6.میرزا حسین خان سپه سالار و میرزا ملکم خان عاملان اصلی واگذاری امتیاز رویتر ولاتار به دولت انگلیس بودند .    درست     نادرست

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید .

1.فرمان تحریم تنباکو توسط ................صورت گرفت .

2.............نمونه ای از دفاع روحانیت ازحقوق مردم در مقابله با استبداد داخلی و خارجی بود .

3.مخالفت و فتوای میرزای شیرازی باعث لغو امتیاز ..............گردید .

4.دفع فتنه سالار در خراسان و فرقه بابیه از جمله اقدامات .................... بود .

5..................... بعنوان نماینده میرزای شیرازی د رایران عمل می کرد و نقش اساسی  د رگرفتن فتوای تحریم تنباکو داشت .

سئوالات چهار گزینه ای

8.صدر اعظم  دانشمندان وایران دوست که به دستور ناصر الدین به قتل رسید.

الف.میرزا ابوالقاسم قائم مقام                ب.میرزا حسین خان سپه سالار

ج.میرزا تقی خان فراهانی                     د.میرزا یوسف خان مستوفی الممالک

9.عاملان اصلی واگذاری امتیاز رویتر ولاتاری چه کسانی بودند

الف.میرزا ملکم خان                                                   ب.میرزا حسین خان سپه سالار                    

ج.میرزا ابوالقاسم قائم مقام                                     موارد الف و ب                

10.مخالفت و فتوای چه کسی باعث لغو امتیاز رویتر گردید

الف.فال اسیری        ب.شیخ فضل الله نوری       ج. سید جمال الدین اسد آبادی            د.میرزا حسن شیرازی

11.امیر کبیر صدر اعظم کدام پادشاه بود ؟

الف.فتحعلیشاه             ب.محمد شاه                     ج. ناصر الدین شاه                    د. مظفر الدین شاه

12. کدامیک از اقدامات زیر جزء کارهای امیر کبیر بود ؟

الف نشر روزنامه         ب. منع رشوه خواری            ج.تقویت ارتش ملی کشور           د.همه موارد

13.بسیاری از تاریخ نویسان این قیام را سر آغازی بیداری ایرانیان و طلیعه نهضت مشروطه دانسته اند؟

الف.نهضت تحریم تنباکو         ب.نهضت ملی شدن نفت            ج.نهضت مشروطه           د. قیام علیه رویتر

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1391ساعت 10:12  توسط گروه تاریخ  | 

جلسه سوم   مباحثی پیرامون نظریه های جامعه شناس

 تاریخچه پیدایش وتکامل علوم اجتماعی اجتماعی

هر چند بیش از یک قرن از تاریخ جامعه شناسی به عنوان یک دانش مستقل نمی گذرد ولی افکار واندیشه های اجتماعی تاریخ نسبتا قدیمی دارد قبل از اینکه آگوست کنت جامعه شناسی را به عنوان یک دانش مستقل معرفی کند متفکران وفیلسوفان یونان باستان نسبت به جامعه وشرایط اجتماعی زمان خود نظریه هایی ارائه داده بودند .

افلاطون: ازاولین متفکرانی است که نظریه منظمی درباره جامعه در کتاب جمهوریت ارائه کرده است او برای اولین بار به موضوع نظم اجتماعی توجه کرده وبه خصلتهای جهان شمولی وطبیعی آن اشاره می کند همچنین به تحلیل کارکردی تقسیم کار وضرورت آن برای دوام نظام اجتماعی اشاره می کند .افلاطون در رابطه با نقش انسان در پیشرفت جامعه معتقد است که انسان از طریق استعداد دیالکتیکی ((شیوه صحیح فکر کردن وعمل کردن )می تواند موقعت موجود وطبیعی را به موقیت مطلوب وایده آل تبدیل کند یعنی امکان تحقق مدینه فاضله .بر اساس افکار افلاطون شش فرضیه اساسی وارد جامعه شناسی شدکه موجب تکامل نظریات جامعه شناسی گردید .

فرضیه ها

1)جامعه مانند موجود زنده است واز حیات خاصی بر خوردار است لذا برای دوام وبقا باید نیازهای اساسی او بر طرف گردد مانند داشتن نظم وقانون

2) موجودات زنده یعنی انسان وجامعه پیوسته در صدد بقا هستند .

3) انسان به صورت گروهی واجتماعی قادر به بقاست وتقسیم کار اجتماعی ضامن بقا ودوام وتکامل اجتماعی است .

4)انسان موجودی اجتماعی است وبا کمک فرهنگ مشترک با بقیه اعضای جامعه در ارتباط است این فرهنگ محصول اندیشه وآگاهی اجتماعی انسانها است . افلاطون فرهنگ را تفکر اجتماعی می نامد.

5)هر جامعه دارای یک نظم اجتماعی است .موضوع نظم یکی از موضوعات مهم جامعه شناسی کارکرد گرایی است .

6) این نظم وثباط اجتماعی قابل مشاهده وتشخیص است .

 ارسطو

ارسطو در کتاب سیاست به بررسی تحلیل ارگانیکی از جامعه پرداخته وبه شباهت میان جامعه وموجود زنده اشاره می کند .اوعقل وروح وبدن انسان را با طبقه بالا وپایین جامعه مقایسه کرده ومدعی است همانطور که عقل بر احساسات بر تری دارد طبقه بالای جامعه هم با کمک قدرت بر طبقات پایین جامعه حکمرانی می کند .

ابن خلدون

ابن خلدون متفکر  تونسی که برخی او را پدر جامعه شناسی می نامند ، سال ها قبل از کنت نظریاتی در مورد سیر تحول جوامعه و عوامل همبستگی در جوامعه شهری و روستایی در کتاب معروف خود با عنوان مقدمه مطرح کرده بود.

فارابی

 فارابی از دیگر متفکران مسلمان است که با بهره گیری از نظریات ارسطو وافلاطون  مباحثی پیرامون ویژگی های رهبر و نیز مدینۀ فاضله و طبقات اجتماعی بحث نموده است. از سایر متفکران ابوریحان بیرونی می باشد.

ماکس وبر

ماکس وبر معتقد است انقلاب صنعتی اروپا نقطه عطفی برای دانش وتکنولوژی بود ولی این انقلاب اجتماعی فرانسه بود که مطالعه جامعه را از دوش فیلسوفان برداشت وبر عهده دانشمندان علوم اجتماعی گذاشت .زیرا بعد از انقلاب جامعه فرانسه با مشکلاتی نظیر بی نظمی وبی سازمانی ..... مواجه شد .لذا دانش مندان علوم اجتماعی با تحقیق علمی می توانند مشکلات را ریشه یابی کرده واز بحرانهای اجتماعی جلو گیری کنند .

آگوست کنت بنیانگذار جامعه شناسی

آگوست کنت :1798به دنیا آمد ودر سال 1857از دنیا رفت نخستین کسی که جامعه شناسی را به عنوان دانش جامعه شناخته لفظ جامعه شناسی را به کار برده وبه عنوان پدر جامعه شناسی معروف است .او تفکر بشر را مانند یک جهان تطوری پنداشته که خود ناشی از خصلت تکامل علوم طبیعی می باشد .

مهمترین افکار کنت که موجب توجه جامعه شناسان معاصر قرار گرفته به شرح زیر است :

1-اثبات گرایی یا پوزیتویسم:مفهوم اثبات گرایی به روش تحقیقی کنت اطلاق می شود او این روش را عامل پیشرفت انسان می داندومدعی است که از طریق مشاهده وآزمایش ومقایسه می توان پدیده های اجتماعی را مطالعه کرد .اواصرار دارد که جامعه باید از طریق علمی مورد تجزیه وتحلیل قرار بگیرد ومی گوید بررسی شرایط اجتماعی وحل مشکلات فقط از طریق علمی امکان پذیر است به عبارتی اصرار او به اثبات گرایی ناشی از بحرانهای اجتماعی بعد از انقلاب فرانسه بود که وجود تحقیق علمی را برای تبیین مشکلات اجتماعی ضروری می دانست .

2-تقسیم بندی علوم :کنت دانش زمان خود را تقسیم بندی کرده ومعتقد است علوم از حالت کلی وساده به مرحله مشخص وپیچیدهدر آمده است یعنی ((تطور ))پیدا کرده است ساده ترین درس ریاضی پیچیده ترین علوم اجتماعی بر مبنای این اصل که به کلیت متنازل یا ترکیب متزاید مشهور است علوم را چنین طبقه بندی می کنند .

الف ریاضی ( ساده ترین )

ب)ستاره شناسی یا نجوم

ج)فیزیک

چ)شیمی

ح)زیست شناسی

خ)جامعه شناسی {پیچیده ترین علم}

از نظر کنت جامعه شناسی ملکه علوم است چون موجودیت آن ناشی از سایر علوم است از نظر او هر علم به علم قبل از خود وابسته است وعلاوه بر ویژگی های خود ویژگی های علوم ماقبل خود را نیز دارد .در این طبقه بندی هر قدر پایین تر می آییم علوم پیچیده تر می شود یعنی جامعه شناسی پیچیده ترین علم است.چون موضوع جامعه شناسی انسان است وانسان موجود بسیار پیچیده ای است پس هر علمی که راجع به انسان بحث کند جزء پیچیده ترین علم محسوب می شود .

((بحث ایستایی شناسی وپویایی شناسی توسط کنت مطرح شده است ))

ایستایی شناسی اجتماعی از نظر کنت یعنی بررسی جامعه در حال سکون وآرامش زیرا به اعتقاد او جامعه سالم ومتعادل در حال ثبات وآرامش است .

سوال چرا کنت به ایستایی شناسی علاقه مند است ؟  

1-چون خود کنت جزء طبقه اشراف است ونمی خواهد به خاطر انقلاب ودگرگونی موقعیت اجتماعی خود را از دست بدهد .

2-در زمان کنت حجم مهاجرت بسیار بالا بود وکسانی که خلق و خو وفرهنگ وآداب ورسومشان با هم متفاوت بود چگونه می توانستند به حالتی یک پارچه تبدیل شوند .

 

سوال منظور از ذوب کلی چیست ؟

منظور اینست که جامعه چون دیگ بزرگ جوشانی است گه افراد وگروه ها با انواع اعتقادات وفرهنگ وزبانهای گوناگون عضو آن هستند .جامعه باید این تفاوتها را در خود هضم کند وگروههای مختلف را یکپارچه کند .

 

عوامل اجماع از نظر کنت:     {   1-  دین   2-  زبان   3- تقسیم کار }

دین :کنت معتقد است که همه ادیان باید تحت شعاع یک دین مسلط وواحد قرار گیرند .منظور کن از دین دین متافیزیکی نبوده زیرا آن را به دوران تمدنئ ما قبل تاریخی نسبت می داد .منظور او از دین راه وروشی است که همه مردم زندگیشان را براساس آن پایه ریزی می کنند .یعنی دین مفهوم دنیوی داشت وآن را دین مدنی وشهری می نامند ومی گویند فرد دارای هر دینی است در مسجد کلیسا وغیره به صورت شخصی به عبادت بپردازد اما وقتی وارد جامعه می شود قانون اجتماعی را که تضمین کننده ثبات  وآرامش است رعایت نماید .

زبان :باید زبان مشترکی بر تمام مردم حاکم باشد که زبان رسمی کشور شود هر کس وخانواده وقوم وقبیله به هر زبانی که خواست صحبت کند اما وقتی وارد جامعه می شود تنها به زبان رسمی کشورش تکلم کند .

تقسیم کار :طبق این نظام افراد بر اساس قرار دادهای توافق شده بای رسیدن به اهداف خود واهداف جامعه کارها ووظایفی را در رابطه با یکدیگر ودر رابطه با کل انجام می دهند تا به لین ترتیب سلامت جامعه وحفظ نظم وثبات که مهمترین هدف محسوب می شود تحقق یابد.

قشر بندی وحکومت

کنت بر اساس طبیعت انسان وخصوصیات روانی بشر جامعه را به دو قشر کلی تقسیم بندی میکند

قشر اول :گروهی که در جهت فرمان دادن عمل می کنند .

قشر دوم :گروهی که فرمانبری قشر اول را بر عهده دارند

او توضیح می دهد که در انسانها تمایل زیادی به اطاعت وفرمانبری وجود دارد خصوصا در برابر کسانی که از نظر ذهنی واخلاقی دارای مراتب عالی  وپایگاه بالایی باشند .این تمایل انسان مهمترین عامل در اقتدار دولت وپیروی از آن به شمار می آید .

در گذشته هجوم وجنگ میان جوامع مهمترین عامل تشکیل دولتها بود ولی در عصر جدید نیاز به حفظ نظم وانسجام وهدایت نظام تقسیم کار در روند تکاملی اجتماعی مهمترین عامل اقتدار دولت محسوب می شود .

نکته  بنا بر این مبنای قدرت دولی را بایستی در خصلت فرماندهی وفرمانبری که از ویژگی های روانی انسان است دانست

نکته دولت اگر در روند عادی فعالیت خود نتوانست نظم را بر قرار کند می تواند از زور استفاده کند تا مردم را وادار به حفظ نظم نماید.

سوال:زمانی که زبان دین مشترک تقسیم کار نتوانست اجماع لازم را به وجود آورد از نظر کنت چه باید کرد؟   این زور است که به عنوان ضرورتی کارکردی وظیفه نظم را بر عهده داارد .در کنار اصل زور وجود یک قدرت معنوی لازم است که وظیفه آن تعدیل زور است  این قدرت معنوی دست جامعه شناس است .

پویایی شناسی اجتماعی از نظر کنت او می گوید اگر بخواهیم به بررسی هر پدیده اجتماعی بپردازیم باید ریشه بروز یا تغییر وتحول آن را بررسی کنیم وبر اتفاقاتی که در آینده ممکن است برای آن پدیده اجتماعی به وجود آید .یعنی تمام پدیده ها در کنار ثبات در حال تغییر وتحول نیز می باشد .وبه مرور زمان از حالتهای ساده به حالتهای پیچیده تغییر می یابد .

بررسی روند تحولات اجتماعی از نظر آگوست کنت

(قوانین مراحل سه گانه اندیشه انسانی وجوامع)

کنت معتقد است تکامل جامعه تابع قوانین سه گانه اندیشه انسانی است

1-دوره ربانی یا الهی :در این دوره ذهن انسان بسیار ابتدایی است ونمی تواند علت رخدادهای طبیعی را پیدا کند زیر دارای علم ودانش وتکنیک پیشرفته نیست مثلا انسانهای اولیه نمی توانستند زلزله رعدو برق یا آتشفشان را توضیح دهند .چون علم ودانش نداشتند لذا علت آنها را به نیروی فوق طبیعی نسبت می دادند همچون  خدای کوهستان عصبانی وخشمگین است وآتشفشان صورت گرفته یا زلزله رخ داده است .در این مرحله خانواده شکل مسلط را در جامعه تشکیل می دهد وروابط عاطفی در جامعه کم است در این جامعه هیچ قانونی که ضامن اجرایی داشته باشد وجود ندارد .

2-مرحله متافیزیکی یا فلسفی :در این دوره ذهن انسان نسبت به دوره قبلی کمی رشد کرده ودر پی فهم علت وقوع پدیده هاست البته به دنبال علت فلسفی نه تجربی (یعنی اختلاف کمی با دوره قبلی )در این دوره نیروی دیگری به نام دولت در کنار خانواده قرار می گیرد وروابط مردم را از حالت عاطفی به حقوقی تبدیل می کند .در دوره گذشته علت آتشفشان را عصبانیت خدای کوهستان می دانستند اما در این دوره می گویند آیا خدای کوهستان نیروی مرموزی دارد ؟چه خصوصیاتی دارد ؟چرا باعث آتشفشان شد ؟

3-مرحله اثباتی در این دوره ذهن است که در مسیر تکاملش از استدلال فلسفی به مشاهده کردن وتجربه کردن می پردازد ونگرش انسان کلا دگرگون شده ودیگر این سوال که از نیروهای مرموز به وجود آمده مطرح نیست.زیرا اینها قابل بررسی نیستند چون نمی توان آنها را مشاهده کرد  پس از حیطه علم خارج می شود ((دنیا گرایی))چون آخرت دیده نمی شود وجود ندارد

در این دوره علت یابی پدیده ها بر مبنای رابطه علت ومعلولی دنبال می شود   جوامع انسانی صنعتی شدند وبه فکر توسعه زندگی مادی می باشند.

------

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1391ساعت 10:4  توسط گروه اجتماعی  | 

نمونه سوالات درس اول تاریخ معاصر

اداره ی  آموزش و پرورش استان البرز-ناحیه یک کرج

درس:تاریخ معاصر ایران                                                              طراح سوال:رقیه منصورخاکی

موضوع:حکومت قاجار از آقا محمدخان تا محمدشاه                  

  نام آموزشگاه:دبیرستان دخترانه شهید محمد جواد شرافت

1-به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید:

1-1)ایل قاجار از چه طایفه ای بودند و از چه زمانی وارد ایران شدند؟طایفه ای از ترکمانان بودند که در زمان مغولان به ایران کوچ کردند.

1-2)نقش ایل قاجار را در جریان تشکیل سلسله ی صفوی بنویسید.به هنگام تشکیل سلسله صفوی توسط شاه اسماعیل.در شمار ایل هایی بودند که به یاری او پرداخته و بعد ها در جرگه ی قزلباش ها درآمدند.

1-3)بند سوم عهد نامه ی گلستان بیانگر چه موضوعی بود؟این بند ظاهرا امتیازی به حساب می آمد.درواقع به منزله ی نادیده گرفتن استقلال کشور و به رسمیت شناختن دخالت روسیه بود.

1-4)دو علت شکست ایران در دور اول جنگ با روسیه را بنویسید.ضعف و غفلت فتحعلی شاه و دربارش و خیانت انگلستان

1-5)چرا انگلستان علاقه مند به نفوذ در دربار ایران بود؟چون ایران را سد محکمی در برابر تهاجم به مستعمره ی خود در هندوستان می دانست.

2-گزینه ی صحیح را انتخاب کنید:

2-1)طبق کدام قرار داد روسیه دارای حق کاپیتولاسیون شد؟

الف-مفصل    ب-گلستان   ج-فین کن اشتاین  د-ترکمانچای×           

2-2)پس از مرحله ی اول جنگ ایران و روسیه کدام معاهده بین انگلستان و ایران استقلال کشور  را به خطر انداخت؟

الف-مجمل           ب-پاریس            ج-مفصل×     د-ارزنه الروم

2-3)کدام گزینه از تعهدات روسیه در قرارداد گلستان می باشد؟

الف-گرجستان.داغستان.باکو.دربند و شروان به روسیه واگذار شود.           

ب-از بین رفتن حق کشتیرانی در دریای خزر

ج-قراباغ.شکی.گنجه.موقان و طالش به روسیه واگذار شود.                      

د-حمایت از ولیعهد×

 

2-4)برای جلوگیری از سقوط هرات.انگلیسی ها کدام جزیره را تصرف کردند؟

الف-ابوموسی     ب-خارک×              ج-هرمز           د-قشم

3-جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید:

3-1)جنگ اول ایران و روس.به بسته شدن عهد نامه ی.............انجامید.      ج-گلستان

3-2)پس از آنکه ناپلئون با تزار روس عهدنامه ی..............را بست.تعهد های خود نسبت به ایران را زیر پا گذاشت.   ج-تیلسیت

3-3)محمدشاه پس از سرکوب مدعیان سلطنت.صدراعظم خوشنام و شایسته خود.............را به قتل رساند.    ج-قائم مقام فراهانی

3-4)عهدنامه ی ارزنه الروم در زمان حکومت................میان ایران و دولت..............به امضاء رسید.   ج-محمدشاه-عثمانی

4-صحیح یا غلط بودن جملات را مشخص نمایید:

4-1)ایل قاجار.یکی از عوامل موثر در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران به شمار می آید.             (ص)

4-2)پطر کبیر.امپراتور روسیه و جانشینان او می خواستند بر گرجستان و خان نشین های قفقاز استیلای کامل خود را برقرار سازند.    (غ)

5-به سئوالات زیر.پاسخ کامل دهید:

5-1)آقا محمد خان چگونه توانست سلسله ی  قاجار را بنیاد دهد؟این سلسله چند سال بر ایران فرمانروایی کرد؟با مرگ کریمخان زند.آقا محمدخان از دربار گریخت و سرانجام با غلبه بر لطفعلی خان.آخرین فرمانروای زند حکومت را در کشور بدست گرفته و تهران را به عنوان پایتخت برگزید.این سلسله قریب صد و سی سال بر ایران فرمانروایی کرد.

5-2)آقا محمدخان برای بازپس گیری کدام ایالت ها تلاش کرد و نتیجه آن چه بود؟ایالت های شروان و گرجستان که در دوره ی زند به زیر سلطه ی روس ها رفته بود.از موفقیت های وی و نتایج حاصله باز پس گیری شهر تفلیس بود.

5-3)چه عواملی موجب بروز دور دوم جنگ های ایران و روس شد؟فتوای علما-بدرفتاری روس ها و نارضایتی مردم و دادخواهی آنان-مبهم بودن خطوط مرزی ایران و روس در عهد نامه ی گلستان و دست درازی روس ها به خاک ایران

 


5-4)چرا ناپلئون بناپارت خواهان برقراری رابطه با ایران بود؟نتیجه آن را بنویسید.زیرا ناپلئون(فرانسه)از حمله مستقیم به انگلستان ناتوان بود.قصد داشت با تصرف مستعمر های انگلیس.این کشور را شکست دهد.مهم ترین مستعمره انگلیس هندوستان بود و دسترسی به آن از راه ایران امکان پذیر بود.به این منظور .ناپلئون قراردا فین کن اشتاین را با ایران بست.

5-5)به موجب عهد نامه ی"مجمل"انگلستان چه مواردی را تعهد کرد؟هرگاه نیروی نظامی دولت های اروپایی به ایران حمله کنند.نیروی نظامی در اختیار ایران قرار دهد و یا در عوض آن به دولت ایران کمک مالی کند.

5-6)تعهدات ایران براساس قراردادمفصل رابنویسید.قبول حکمیت نماینده ی انگلیس دراختلاف های مرزی خودباروسیه-خودداری ازبستن قرارداد باروسیه یاهر دولت سومی که دشمن انگلیس باشد-استخدام نکردن افسروافرادنظامی برای آموزش سپاه ایران از کشور هایی که با انگلستان رابطه دوستانه ندارند.

5-7 )تعهدات انگلیس براساس قرارداد مفصل رابنویسید. اگردولت ثالثی به خاک ایران تعرض کندانگلستان حتی المقدوراز

کمک ومساعدت به ایران خودداری کند-انگستان از کمک به سرکشان  و شاهزادگانی که علیه تاج و تخت پادشاه قاجار قیام کنند.خودداری کند.

5-8)چرا عهد نامه ی" مفصل "در عمل برای ایران نتیجه ای نداشت؟انگلستان نیز مانند فرانسه در مقابل سازشی که با روسیه انجام داد به تعهد های خود عمل نکرد.این کشور نه تنها روابطی دوستانه با ایران برقرار نکرد.بلکه در جهت جلب دوستی دولت استعماری روسیه مستشاران خود را از ارتش ایران فراخواند.از کمک به ایران خودداری کرد و داوری سفیر خود را در عقد پیمان صلح بین ایران و روسیه به ضرر ایران به کشورمان تحمیل کرد.

5-9)چرا روس ها ایران را به لشکرکشی به سوی هرات تشویق می کردند؟زیرا از سویی با انگلستان رقابت داشتند و به خطر افتادن مستعمر های انگلیس در هند را به مصلحت خود می دانستند.و از سوی دیگر مشغول شدن ایران در جنگ هرات را مایه ی فراموشی ایالت های از دست رفته ی شمالی توسط دولت ایران می دانستند.

5-10)علت محاصره ی هرات توسط محمدشاه چه بود؟عکس العمل انگلیس در این خصوص را توضیح دهید.پس از آنکه کامران میرزا.حاک هرات.(به تحریک انگلیسی ها)دوباره نافرمانی کرد.محمدشاه اقدام به محاصره هرات نمود.انگلستان به کمک عاملان خود در در بار ایران تلاش زیادی کرد که ایران را از حمله به هرات بازدارد.محمد شاه به تحریک ها و دخالت های آشکار مک نیل سفیر انگلیس اعتراض کرد .در پی این اعتراض مک نیل با اعلام قطع روابط ایران و انگلیس(1217ش)از ایران خارج شد و هشدار داد که در صورت خاتمه نیافتن محاصره ی هرات جنگ بین ایران و انگلیس آغاز خواهد شد.

5-11)مفاد عهدنامه ی دوم ارزنه الروم را بنویسید.به موجب این قرارداد ایران از ادعا های خود درباره ی بعضی مناطق از جمله سلیمانیه دست برداشت.در مقابل دولت عثمانی حاکمیت ایران و خرمشهر و ساحل چپ اروندرود.نیز کشتیرانی در این رودخانه را به رسمیت شناخت.علاوه بر آن دولت عثمانی متعهد شد که از آزار و اذیت زائران ایرانی عتبات عالیات جلوگیری کند و تسهیلات لازم را برای بازرگانان کشورمان در آن سرزمین فراهم آورد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1391ساعت 10:1  توسط گروه تاریخ  | 

کرج بیش از صد مکان تاریخی دارد:

كرج یکی از کلان شهرهای ایران و همچنین مرکز، استان البرز می‌باشد.این شهر که هم اکنون بخش قابل توجهی از فشار جمعیت و کم آبی تهران را تحمل می‌کند، از دوران پیش از تاریخ و باستان نیز سرزمینی پرجاذبه و مرکز آب و آبادانی بوده‌است.

به گزارش بانکی دات آی آر استعدادهای طبیعی و منابع آبی فراوان سلسله جبال البرز، همچنین خاک حاصلخیز دامنه‌های البرز و دشت منتهی به آن برای اجتماعات بشری مناسب بوده‌است و دلیل آن آثار باستانی ارزشمندی است که در گوشه و کنار این جلگه وسیع و در حاشیه راههای ارتباطی کهن قابل مشاهده‌است. تپه‌های آق تپه، مراد تپه و تپه مردآباد، قلعه‌های تاریخی تنگ گسیل و شهرستانک و آثار دوران اسلامی همچون برج میدانک مغولی، پل و کاروانسرای شاه‌عباسی کرج، کاخ‌های قاجاری و کاخهای رضا شاهی و محمدرضا شاهی حکایت از استمرار استقرارهای پی در پی در این منطقه دارد.

در حوزه فرمانداری کرج بیش از ۱۰۰ اثر با ارزش فرهنگی – تاریخی و هنری شناسایی شده برخی از آنها به تفکیک در این گزارش درج گردیده است.

کرج و مناطق پیرامون آن همواره به عنوان منطقه‌ای خوش  آب و هوا میزبان بسیاری از شهروندان تهرانی بوده است. آب و هوای دلپذیر و خنک کرج در کنار چشم‌اندازهای زیبای طبیعی موقعیت مناسبی را برای ترویج گردشگری در این شهر فراهم می‌کند. از جمله جاذبه‌های گردشگری کرج می‌توان جاده زيباي کرج - چالوس، باغ سيب مهرشهر کرج، کاخ مروارید (شمس)، پارک خانواده جهانشهر و روستای تاریخی آتشگاه را نام برد.

 

نمایی از کاروانسرای شاه عباسی کرج

دریاچه سد امیرکبیر(کرج)

جاده کرج چالوس

نام و مشخصات آثار ثبت شده شهرستان کرج

موقعیت اثر قدمت نام اثر
کرج - روبروی سه راه قلمستان - شهرک شهید فهمیده قاجاری آسیاب برجی
کرج - آدران - ارنگه - روستای خور - جنوب روستا قاجاری آسیاب قدیمی
کرج - دهستان کمال آباد - روستای هلجرد قاجاری آسیاب هلجرد
کرج - دو کیلومتری شمال گچسر اسلامی آهنین راه و پل سنگی
کرج - آدران - 7 کیلومتری جاده کرج چالوس - پل خواب - روستای کلوان سر بنا معاصر امامزاده ابراهیم
کرج - آدران - 5 کیلومتری جاده کرج چالوس - پل خواب - روستای ورزان بنا معاصر امامزاده ابراهیم و محمد تقی
کرج - محمد آباد - زمینهای بنیاد شهر سازی صفوی امامزاده احمد و محمود
کرج - اشتهارد - روستای پلنگ آباد قرن هشتم امامزاده پلنگ آباد
دهستان کمال آباد - روستای آتشگاه بنا معاصر ، عمر درخن 2000 سال امامزاده پیر پیران و درخت کهن
کرج - گرمدره - کلاک بالا بنا معاصر امامزاده تقی
کرج - آدران - مرکز روستای ارنگه قاجاری امامزاده جعفر
کرج - دهستان آدران - جنوب روستای کندور قاجاری امامزاده چهل دختر
کرج - کیلومتر 55 جاده کرج چالوس - روستای حسنکدر صفوی ، بنا معاصر امامزاده حسن
کرج - بلوار امامزاده حسن صفوی ، بنا معاصر امامزاده حسن
کرج - گرمدره - اول جاده قدیم کرج صفوی ، بنا معاصر امامزاده حیدر
کرج - اشتهارد - سه راه روستای جارو قاجار ، بنا معاصر امامزاده رزاق چهار طاق ( امامزاده حبیب اله )
کرج - آدران - 7 کیلومتری جاده کرج چالوس - پل خواب - روستای کلها صفوی ، بنا قاجاری امامزاده رضی الدین
کرج - 38 کیلومتری جاده کرج چالوس - تکیه سپهسالار اوایل اسلامی ، بنا قاجاری امامزاده سپهسالار
کرج - ابهرک - ارنگه از دهستان آدران صفوی امامزاده سلیمان
کرج - دهستان آدران - جنوب روستای کندور قاجاری امامزاده سید ابراهیم
کرج - آدران - روستای گوراب ( جوراب ) ارنگه صفوی ، بنا معاصر امامزاده شاهزاده حسین
کرج - دهستان آدران - روستای ارنگه - روستای خور صفوی ، بنا معاصر امامزاده شاهزاده عسگری
کرج - مهرشهر صفوی ، بنا معاصر امامزاده طاهر
کرج - مهرشهر - علی آباد گوته قاجاری ، بنا معاصر امامزاده عبد اله
کرج - دهستان آدران - مرکز روستای کندور قاجاری ، بنا معاصر امامزاده عبد له و طاهر
کرج - محمد آباد - دشت بهشت - کوچه میثم تمار بنا معاصر امامزاده غیبی
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستای محمد آباد قاجار ، بنا معاصر امامزاده قاسم
کرج - آدران - روستای سیجان ارگنه صفوی ، بنا معاصر امامزاده محمد
کرج - حصارک صفوی ، بنا معاصر امامزاده محمد حصارک
کرج - آدران - 6 کیلومتری جاده کرج چالوس - شمال پل روستای لیلستان بنا معاصر امامزاده هاشم و هارون
کرج - روستای میدانک - کیلومتر 60 جاده چالوس قاجاریه برج سنگی میدانک
کرج - اشتهارد - شهر اشتهارد - میدان امام خمینی اواخر صفوی بقعه امامزاده ام کبری و ام صغری
کرج - اشتهارد - مرکز دهستان پلنگ آباد از بخش اشتهارد صفوی بقعه امامزاده ام رحمان و امامزاده زید ( سه گنبدان )
کرج - اشتهارد - 10 کیلومتری شرق اشتهارد و کنار جاده آسفالته کرج - اشتهارد قرن 7 و 8 و 9 هجری بقعه شاهزاده سلیمان
کرج - 25 کطلومتری جنوب شرقی سد فرعی امیرکبیر در حاشیه قریه گوراب آخر تیموری بقعه و درختان کهنسال شاهزاده حسین گوراب
کرج - مدخل ورودی جاده کرج به چالوس سلجوقی پل تاریخی کرج
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستای محمد آباد سده 5 تا 9 ه.ق تپه امامزاده قاسم
کرج - محمد آباد - دشت بهشت - کوچه میثم تمار
تپه باستانی دشت بهشت
کرج - اشتهارد - روستای رحمانیه ( پلنگ آباد ) تاریخی ، اسلامی تپه پلنگ آباد ( تپه باستانی )
کرج - اشتهارد - روستای خرم آباد - ضلع جنوبی روستا و کنار جاده کرج اشتهارد دوران تاریخی تا اواسط اسلامی تپه باستانی خرم آباد
کرج - شهرستانک - دو کیلومتری غرب دره گل گیله دوران تاریخی تپه شنستون
کرج - اشتهارد - روستای  علی آباد ( شمال اشتهارد ) قرن 5 تا 6 ه.ق تپه علی آباد
کرج - اشتهارد - 5 کیلومتری جنوب پلیس را اشتهارد اسلامی تپه کرد چشمه
کرج - دهستان کمال آباد - 10 کیلومتری شمال قلمستان کرج - روستای آتشگاه تاریخی ، اسلامی تپه مهدی خانی
کرج - محمد آباد - زمینهای بنیاد شهر سازی دوره اسلامی ( سده 7 و 8 و 9 ه.ق ) تپه های امامزاده احمد و محمود
کرج - 15 کیلومتری شمال قلمستان کرج آتشگاه - روستای حسن بد چشم تاریخی تپه های باستانی حسن بد چشم
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستای کوی راشته سده های 5 تا 9 ه.ق تپه های باستانی راشته
کرج - محمد آباد - زندان قزل حصار صفوی تپه های قزل حصار
کرج - جاده چالوس - یک کیلومتری غرب ورودی تونل کندوان صفوی تپه های کندوان
کرج - آدران - کیلومتر 8 جاده چالوس - غرب روستاط کندور تاریخی ، اسلامی تپه های کندور
کرج - مهرشهر - انتهای خیابان دهم گلستانک - کوچه میثم تمار تاریخی ، اسلامی تپه های گلستانک
کرج - اشتهارد - روستای مراد تپه پیش از تاریخ - تاریخی ، اسلامی تپه های مراد تپه
کرج - مهرشهر - جنوب مهرشهر - انتهای خیابان بوستان - روستای حسین آباد هزاره سوم و چهارم ق.م تپه باستانی آق تپه
کرج - 11 کیلومتری غربی کرج - ماهدشت ( مرد آباد ) انتهای خیابان نصر از هزاره پنجم تا سوم ق.م تپه باستانی مرد آباد
کرج - دهستان آدران - روستای ارنگه - روستای خور صفوی تپه تله اسکی
کرج - دهستان آدران - روستای ارنگه - روستای خور صفوی تپه دزد بر
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستای کوی راشته 800 ساله چنار حصار
کرج - اشتهارد - میدان امام خمینی ( ره ) قاجاریه حسینیه سیادیه
کرج - اول جاده چالوس - روستای بیلغمان صفوی ، قاجاری حمام بیلغمان
کرج - مرکز شهر کرج - محله قدطمی مصباح اوایل قاجاری حمام مصباح
کرج - دهستان کمال آباد - روستای هلجرد صفوی ، قاجاری حمام هلجرد
کرج - آدران - روستای گوراب ( جوراب ) ارنگه عمر 800 سال درخت امامزاده
کرج - روستای حصار - خط یک حصار عمر 800 سال درخت چهار کهن حصار
کرج - دهستان کمال آباد - روستای هلجرد عمر 800 سال درخت چهار کهن هلجرد
کرج - گوهردشت - بلوار اصلی گوهردشت عمر 1300 سال درخت سرو کهن
کرج - دهستان آدران - مرکز روستای نوجان  ( کیلومتر 3 جاده کرج چالوس ) عمر 800 سال درخت قدیمی
کرج - دهستان نساء - روستای ولایت رود عمر 800 سال درختهای کهن آقادار
کرج - 4 کیلومتری غرب گچسر دوره دوم زمین شناسی غار یخ مراد
کرج - آسارا - کیلومتر 36 جاده کرج چالوس دوران دوم زمین شناسی غارهای ری زمین و سیراچال
کرج - دهستان آدران - غرب روستای ارگنه - کیلومتر 15 جاده کرج چالوس از صفوی تا کنون قبرستان قدیمی
کرج - دهستان آدران - مرکز روستاط کندور از صفوی تا کنون قبرستان قدیمی
کرج - دهستان آدران - ابهرک - ارنگه تاریخی قبرستان گبری کچان
کرج - دهستان کمال آباد - روستای هلجرد تاریخی ، اسلامی قبرستان هلجرد
کرج - دهستان نساء - روستای ولایت رود قاجاری ، بنا معاصر قدمتگاه آقا سید علاء الدین
کرج - مهرشهر کرج - علی آباد گوته پیش از تاریخ - تاریخی ، اسلامی قشلاق تپه ( اوج تپه )
کرج - اشتهارد - 5 کیلومتری جنوب مختار آباد سده های 5 تا 9 ه.ق قلعه ( بز قلعه )
کرج - اشتهارد - دهستان پلنگ آباد - روستای کوی راشته صفوی ، قاجاری قلعه اربابی
کرج - اشتهارد - روستای رحمانیه ( پلنگ آباد ) صفوی ، قاجاری قلعه پلنگ آباد
کرج - نساء - بالای تونل تنگ گسیل - کیلومتر 51 جاده کرج چالوس قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه تنگ گسیل
کرج - محمد آباد - روستای حسین آباد صفوی ، قاجاری قلعه حیدر آباد
کرج - شهرستانک - شمال دره گل گیله - نوک قلعه شهرستانک قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه دزد بند
کرج - گرمدره - کلاک بالا قاجاری قلعه روستای کلاک
کرج - آسارا - کیلومتر 36 جاده کرج چالوس قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه ری زمین
کرج - دهستان آدران - بالای صخره ها - مشرف به غرب کرج قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه شاه دژ ( شاه دزد )
کرج - انتهای حد غربی پل جدید و پل قدیمی قاجاری قلعه صمصام
کرج - اشتهارد - روستای قزل حصار قاجاری قلعه قزل حصار
کرج - گرمدره - کلاک بالا قرن 6 تا 8 ه.ق قلعه کلاک
کرج - محل فعلی کتابخانه دانشکذه کشاورزی کرج قاجاری کاخ سلیمانیه
کرج - شهرستانک - کنار جاده کرج چالوس قاجاریه کاخ شهرستانک
کرج - گچسر رضا شاهی کاخ گچسر
کرج - مهرشهر دوره پهلوی کاخ مروارید ( شمس )
کرج - مرکز شهرستان کرج صفوی کاروانسرای شاه عباسی کرج
کرج - جاده چالوس - یک کیلومتری غرب ورودی تونل کندوان قاجاری کاروانسرای کندوان
کرج - اول جاده چالوس - روستای بیلغمان صفوط ، قاجاری کوره آجر پزی
کرج - 3 کیلومتری جنوب گچسر قاجاری به بعد کوره های گچ پزی گچسر
کرج - دهستان آدران - روستای ارنگه - روستای خور قاجاری مسجد جامع
کرج - دهستان کمال آباد - روستای هلجرد قاجاری مسجد هلجرد

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1391ساعت 8:48  توسط گروه تاریخ  | 

پل تاریخی کرج(پل دختر)

پل تاریخی کرج که با نام پل دختر هم شناخته می‌شود از سازه‌های دوره صفويه است که بر روی رودخانه کرج ساخته شده است. اين پل بر بقایای پلی کهن‌تر منسوب به دوره سلجوقی ایجاد شده است و بازسازی آن در دوره صفوی به اين سازه نمای پل‌های دوره صفوی را داده است. این اثر که با نام پل دختر کرج با شماره ۳۵۰۱ در تاریخ ۲۵/۱۲/۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده، در سالیان گذشته بازسازی و مرمت شده است به گونه ای که شکل نخستین آن تا اندازه ای دگرگون شده است.

پل تاریخی كرج كه در بخش خاوری شهر کرج و در کنار ساختمان تاریخی صمصام منسوب به دوره سلجوقی قرار گرفته است، به دلیل چشم انداز شهری آن توانایی تبدیل به منطقه گردشگری را داراست.

ویژگیهای فنی

درازای پل نزدیک به ۶۱ متر و پهنای آن بيش از ۷ متر است. پايه مياني پل، جرز قطوري است که دهانه‌هایی در درون آن و در دو طبقه (روی هم رفته چهار دهانه) جایگزین شده تا گذشته از آزاد کردن پل از بار افزون، بخشی از جریان رود در هنگام طغیان را از خود رها کند و از فشار آب بر سطح پايه جلوگیری شود. دهانه‌های بالایی از راه راهروهایی به دهانه بزرگ و کوچک کناری پیوند دارد. طاق دهانه‌های بزرگتر با کمان نيم دايره اجرا شده است، در حالی که کمان دهانه‌های طبقه دوم، به شکل جناغی است. راه دسترسی به دهانه‌های طبقه دوم، از طریق راه پله‌ای است که در دهانه کوچک جایگذاری شده است. اين دهانه‌ها همچنين محلی براي استراحت و اتراق به شمار می‌رفته است.ستون‌های کناری پل، به جای استوار شدن بر بستر رودخانه بر صخره‌ها و شيب دو سوی رودخانه قرار گرفته است و بیشتر از قلوه سنگ و ملات ساروج ساخته شده است اما بدنه اصلي پل با آجر بنا شده است. به ويژه طاق دهانه بزرگتر با دو لايه آجر ساخته شده است. سازه اصلی و باربر که به صورت پله‌ای از پايه تا تاج طاق ادامه دارد، با سه پله به نقطه بالایی پل می‌رسد و براي پر کردن سطح پله‌ای و ناصاف آن طاق دومی ساخته شده است. روی هم رفته، نمای پل به سبب کمان بزرگ آن، داراي شکوه چشمگیری است و چشم‌انداز زيبایی را بر روی رودخانه کرج پديد می‌آورد.

پیشینه تاریخی

حمدالله مستوفی، از رودخانه کرج و پلی با يک طاق به نام پل خاتون ياد می‌کند که به یادبود زبیده خاتون، همسر محبوب هارون‌الرشيد، نامگذاری شده است. با نگاه به بخش اصلی پل دختر کرج که يک دهانه طاقدار بزرگ است، و ديگر اينکه آثار و بقاياي مواد و مصالح متعلق به دوران پيش از عصر صفوي هنوز در آن قابل تشخيص است، احتمال می دهند که اين پل همان پل مورد نظر حمدالله مستوفی است که در دوره صفوی با دگرگونی اندکی بازسازی شده باشد. با این حال برخی آن را مربوط به دوره سلجوقيان در سده های پنجم و ششم هجری می دانند که در آن زمان از طریق این پل پیوند ميان ری با قزوين و باختر را برقرار می‌شده است.به هر روی در این که این پل در دوران صفوی بازسازی شده و دگرگونی بنیادین داشته است، تردیدی نیست.

بازسازی پل

اين پل به مرور زمان و بر اثر عوامل طبیعی از جمله جاری شدن سیل و ریزش باران دچار فرسودگی شدید شده و به دلیل كاهش استحكام‌ پایه‌های آن در معرض فرو ریختن و نابودی بوده است.در سال ۱۳۸۸ بازسازی و بهسازی پل آغاز شد. برای فراهم ساختن بازدید و گذر گردشگران روی این پل تاریخی و بکارگیری از فضای پیرامون پل که دربرگیرنده ی رودخانه و بستری سبز است ساماندهی روی پل انجام گرفت. بدین منظور پل درحال سنگفرش شدن است و همچنین دو جان پناه در دو سوی پل جاسازی شده و دو پلکان ورودی برای آمد و شد در دو سوی پل انجام شده است.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1391ساعت 8:29  توسط گروه تاریخ  | 

کاروانسرای شاه عباسی کرج


کاروانسرای شاه‌عباسی کرج بنایی سنگی-آجری و دارای بیش از ۳۰۰۰ متر مربع مساحت است. این کاروانسرا متعلق به دوران صفویه بوده و بین سال‌های ۱۰۷۸ تا ۱۱۰۹ در زمان شاه سلیمان صفوی ساخته شده‌است.این بنا در بخش مرکزی شهرستان کرج در استان البرز و در سمت جنوب شرقی میدان توحید و تقاطع خیابان‌های شهدای محراب و قدس قرار گرفته‌است.

تصویری قدیمی از کاروانسرا متعلق به دههٔ ۳۰ شمسی که نمای راهرو ورودی و گوشهٔ شمال‌غربی را نشان می‌دهد.

این کاروانسرا در ابتدای ساخت برای کاروان‌ها و مرکب‌هایشان به عنوان مکان استراحت بوده و در اوایل دوران قاجاریه تبدیل به پادگان یا قلعه نظامی شد و در اواخر دوران قاجار نیز به عنوان مدرسه (موسوم به فلاحت) از آن استفاده می‌شده‌است.مساحت کل بنا ۳ هزار متر مربع و مساحت حیاط میانی ۹۰۰ متر مربع است. ورودی کاروانسرا نیز از ایوان شمالی است. پیرامون حیاط میانی آن ۲۱ حجره ایوان‌دار برای استراحت مسافران و پنج بارانداز برای نگهداری کالا و جایگزینی همراهان و نگهبانان کاروان‌ها در نظر گرفته شده‌است در ساخت این بنا از سنگ، آجر، چوب و کاهگل استفاده شده‌است.کاروانسرای شاه‌عباسی کرج در ۲۲ فروردین ماه سال ۱۳۵۶ با شماره ۱۳۶۸ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیستم دی 1391ساعت 8:24  توسط گروه تاریخ  | 

برگزاری مجمع عمومی گروه زبان انگلیسی متوسطه

با سلام به اطلاع همکاران محترم زبان انگلیسی متوسطه می رساند جلسه مجمع عمومی گروه زبان ناحیه یک کرج در روز دوشنبه 18 / 10 / 91 ساعت 10 صبح در محل پژوهشسرای دانش آموزی واقع در خیابان شهید بهشتی ابتدای خیابان فروغی برگزار می گردد. حضور همکاران ارجمند موجب امتنان خواهد بود. ضمنا در جلسه مذکور ثبت نام جهت شرکت در کارگاه آموزشی تولید محتوای الکترونیکی مخصوص گوشی تلفن همراه انجام خواهد شد.

+ نوشته شده در  دوشنبه چهارم دی 1391ساعت 12:4  توسط گروه زبان انگلیسی  |